Õppekorralduse eeskiri

MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool õppekorralduseeskiri

ÜLDSÄTTED

1. MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool (edaspidi Kool) on täiendkoolitusasutus.
1.1 Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust järgmistes õppekavarühmades:
1.1.2 Isikuareng; Koduteenindus; Psühholoogia; Käsitöö; Sotsiaaltöö ja nõustamine; Tööoskused; Arvutikasutus; Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm; Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia; Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm.
1.2 Kool korraldab ja viib läbi seminare, konverentse, infoüritusi ning tegeleb kirjastustegevusega, mis on seotud kooli poolt pakutavate koolituste õppekavarühmadega.
1.3 Koolituse liigid:
1.3.1 esmane õpe eriala või kutset mitteomavatele isikutele kutse-, ameti- ja erialaste algteadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks;
1.3.2 täiendõpe olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste täiendamiseks;
1.3.3 vabahariduslik koolitus isiksuse, loovuse, annete, initsiatiivi, sotsiaalse vastutustunde arenguks ja elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete omandamiseks.
1.4 Kooli (alates septembrist 2019 Võrumaa Rahvaülikool) asukoht on Räpina mnt 12, Võru. Kool viib täiendkoolitusi läbi üle Eesti.
1.5 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel, võõrkeele koolituse korral vastavas keeles.
1.6 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, põhikirjast ning käesolevast õppekorralduse eeskirjast.
1.7 Koolituste ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.voluvoru.eu.

2. Õppekorralduse alused

2.1. Õppekorralduse aluseks on kooli poolt kinnitatud õppekavad.
2.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
2.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
2.2.2. õpingute alustamise tingimused;
2.2.3. õppekava nimetus;
2.2.4. õppekeel;
2.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
2.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
2.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;
2.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
2.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.
2.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste, sh e-kursuste vormis.

3. Kursuste korralduse, vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord

3.1 Koolitustele registreerimine toimub elektroonselt e-posti teel koolitused@voluvoru.eu. Lisainfo telefonil +372 5853 1062.
3.2 Koolituse eest tasumine toimub vastavalt esitatud arvele sellel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-posti või posti teel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb arve tasuda hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.
Õppetasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu. Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
3.3 Koolitusest loobumine: Kui õpilane ei ilmu koolitusele ja ei teavita sellest koolituskeskust, siis õppemaksu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppemaksu koolituse poolelijätmisel, kuid pakutakse võimalust kursus lõpetada mõnes järgmises avatavas rühmas.
3.4 Kui koolitusele registreerunul pole võimalik koolitusest osa võtta, siis peab ta sellest teavitama koolituskeskust e-posti või telefoni teel. Raha tagastatakse 100%, kui teavitus toimub kuni 7 päeva enne koolituse algust, 75% õppetasust, kui teavitus toimub 3 – 6 päeva enne koolituse algust ja kui teavitus toimub vähem, kui 48 tundi enne koolituse algust, siis raha ei tagastata. Makstud õppemaksu on võimalik kanda üle mõnele järgmisele kursusele.
3.5 Koolituse edasilükkamine või ära jäämine: on õigus vähese huvi korral kursus ära jätta või lükata see edasi grupi täitumiseni.
3.6 Neid, kes on registreerunud, teavitatakse kursuse ära jätmisest või edasi lükkamisest telefoni või e-posti teel.
3.7 Kui kursus jääb ära Koolituskeskusest tulenevatel põhjustel, makstakse õppemaks tagasi.
3.8 Kursusel osaleja täidab kursuse alguses vastava registreerimislehe ja/või motivatsioonilehe.
3.9 Kursusel osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel;
3.10 Kursus loetakse läbinuks, kui õppekava auditoorsest mahust on täidetud vähemalt 80% ja täidetud kõik ülejäänud õppekavast tulenevad nõuded (nt. erialane praktika ja selle kaitsmine, vestlus, arvestus jne.).
3.11 Kursusel osaleja täidab kursuse lõppedes tagasisidevormid.

4. Kursuse lõppedes väljastab Kool kursuse läbinule tunnistuse või tõendi:

4.1 Tõendi väljastamise kord: täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskoolituses osalenud isikule juhul, kui koolitusel osaleja ei saavutanud õpiväljundeid või ei osalenud õppetöös nõutud mahus.
4.2 Tunnistuse väljastamise kord: tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolitusel osaleja saavutas õpiväljundid ja osales õppetöös nõutud mahus.
4.3 Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse järgmised andmed:
1) õppija nimi ja isikukood;
2) koolitusasutuse nimi;
3) majandustegevusteate number Eesti Hariduse Infosüsteemis või tegevusloa number;
4) õppekava nimetus;
5) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
7) tõendi või tunnistuse number;
8) koolitajate nimed.
4.3 Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.
4.4 Tunnistuse või tõendi allkirjastab kooli tegevjuht.
4.5 Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.
4.6 Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse kooli täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
4.7 Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna „DUPLIKAAT“
4.8 Duplikaadi väljastamise hind on 10 eurot.
4.9 Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.

5. Koolitusel osaleja on kohustatud:

5.1 Täitma Kooli poolt kehtestatud sisekorraeeskirju;
5.2 Tegutsema hädaolukorras (nt. tulekahju, veeavarii jne.) korral vastavalt eeskirjadele ja Kooli töötajate korraldustele;
5.3 Suhtuma heaperemehelikult Kooli õppevahenditesse ja varasse;
5.4 Käituma üldistele käitumisnormidele vastavalt.

MTÜ Võluvõru Koolituskeskuse õppekorralduskava kehtib alates 15.08.2016