Vanemaealiste (55+) tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas

01.10.2020- 31.03.2023

MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool alustas 1. oktoobril 2020 projektiga, mis on suunatud vanemaealiste tööhõivevõime suurendamisele Võru ja Põlva maakonnas. Koostööpartner Põlvamaa Rahvaülikool.

Projekti eesmärk on Põlva- ja Võru maakonna vanemaealiste töötute töövõime parendamine ja tööhõivevõime tõstmine.  Tegevused on suunatud seega 55-aastasele ja vanemale isikule tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks. Projekti tegevused on kokku pandud sihtrühma eripära, vajadusi arvestades ning nende läbimisel saab osaleja kohvrisse tööriistad ja teadmised, millega oma tööelu täisväärtuslikult jätkata.

Projektiperioodil 01.10.2020- 31.03.2023 keskendutakse 55+ ealiste ilma tööta olevate inimeste sotsialiseerumisele, aktiviseerumisele ja tööhõivevõime tõstmisele. Planeeritud on osalejaid kokku kahes maakonnas 130. Projektitegevuste kokku panekul oleme arvesse võtnud suvel läbi viidud kaardistuse tulemusi. Kogusime teadmisi ja kogemusi sihtrühmaliikmetelt, ettevõtjatelt, sotsiaaltöötajatelt ja Töötukassa inimestelt ning saime vajaduspõhise kava, mis peaks erinevate nurkade alt toetama neid, kes projektiga on otsustanud liituda.

Grupitegevused on jaotatud koolitusetappideks teemade kaupa:

MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA 

MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA 

MINU TÖÖOTSINGUD 

MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM

MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS

Igale osalejale on pakkuda 22 AK tunni vältel personaalset vajaduspõhist nõustamist- millist ja kui palju selgub esmavestluste ja koolituste käigus. Personaalselt saame pakkuda karjäärinõustamist, võlanõustamist, sotsiaalnõustamist (hõlmab laiemaid võimalusi), arvutituge, ettevõtlusnõustamist, jätkutuge tööle asumisel.

Mõlemas maakonnas toimuvad tegevused paralleelselt, ühesuguse kava alusel. Osalejaid registreeritakse kogu perioodi jooksul- kui grupp saab täis, läheb huviline järgmise grupi ootele. Maakondlikud piirid pole takistuseks- võrukas võib osaleda Põlvamaal ja ka vastupidi- valides endale sobivaima variandi.

Kindlasti on vajalik meiega ühendust võtta, et registreerida ennast või seda, kes soovib liituda tegevustega.

 

Projekti number: 2014-2020.3.02.20-0233
Projekti kogumaksumus: 369 535 eurot
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 – 31.03.2023

Kontaktid:
Projektijuht Helle Kivi; Telefon +372 5853 1062 
E-post helle@voluvoru.eu

Põlvamaal Terje Paes; Telefon +372 5289 151                                            E-post polvamaary@gmail.com

 

Võrumaa grupi kavad:
I grupp 
II grupp
III grupp

Võru IV grupp veebruar- märts 2022

Võru V grupp september 2022

Põlvamaa grupi kavad:
I grupp
II grupp
III grupp

 

04.01.- 31.05.2021

28.- 29. jaanuar ja 11.-12. veebruar 2021
MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA
24 AK tundi. Riina Hein.
Teemad: Eneseanalüüs; väärtused, uskumused, hoiakud ja motivatsioon; unistused ja eesmärgid; muutustega toimetulek; emotsioonid ja tunded; enesekehtestamine ja probleemidega toimetulek.

08.- 09. veebruar ja 15.-16. veebruar 2021
MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA
24 AK tundi. Terje Paes.
Teemad: Suhtlemisoskused, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine, enese esitlemise oskused. Meeskonnatöö, koostööoskused, õpi- ja töömotivatsioon, efektiivne ajajuhtimine. Töömaailma muutused ja tulevik, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Töötukassa poolt pakutavad teenused ja võimalused.

19. veebruar 2021
MINU TÖÖOTSINGUD
6 AK tundi. Juta Mõts.
Teemad: Aktiivse tööotsingu meetodid: CV, avalduse ja motivatsioonikirja koostamine; suhtlemine tööandjatega; tööõigus ja lepingud.

22.-23. veebruar ja 4.-5. märts 2021
MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM
18 AK tundi. Helle Kivi.
Teemad: Üldteadmised arvutist ja nutiseadmetest; tarkvara kasutamine; teksti- ja tabelarvutusprogrammid. Internet – otsingumootorid, e-post, suhtluskeskkonnad, sotsiaalmeedia, kodulehed. E- riik ja ID kaart.

26. veebruar 2021
MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS
6 AK tundi. Annika Kuus.
Teemad: Teadlikkus rahaasjadest – rahateadlik käitumine: eelarve-sissetulekud ja väljaminekud; säästmine ja hoiustamine; suhtlemine pangaga- arvelduskonto, krediitkaart, kindlustamine, järelmaks, laen, liising; planeerimine ja eesmärkide seadmine, valmisolek ootamatusteks; toimetulek rahaliste raskustega (inkasso, kohtutäitur).

Märts – mai 2021
● Vahekokkuvõtete tegemine;
● Kohtumised ettevõtjatega;
● Vajaduspõhised personaalsed nõustamised:
 –  Karjäärinõustamine;
 –  Võlanõustamine;
 –  Sotsiaalnõustamine;
 –  Arvutitugi;
 –  Ettevõtlusnõustamine;
 –  Jätkutugi tööle asumisel.

 

II grupp alustab 16. augustil 2021

16.-17. august ja 23.-24. august 2021
MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA
24 AK tundi, koolitaja- Terje Paes.
Teemad: Eneseanalüüs; väärtused, uskumused, hoiakud ja motivatsioon; unistused ja eesmärgid; muutustega toimetulek; emotsioonid ja tunded; enesekehtestamine ja probleemidega toimetulek. Stress.

18. august 2021
MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS
6 AK tundi. Annika Kuus.
Teemad: Teadlikkus rahaasjadest – rahateadlik käitumine: eelarve-sissetulekud ja väljaminekud; säästmine ja hoiustamine; suhtlemine pangaga- arvelduskonto, krediitkaart, kindlustamine, järelmaks, laen, liising; planeerimine ja eesmärkide seadmine, valmisolek ootamatusteks; toimetulek rahaliste raskustega (inkasso, kohtutäitur).

30.-31. august ja 6.-7. september 2021
MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA
24 AK tundi, koolitaja-Terje Paes.
Teemad: Suhtlemisoskused, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine, enese esitlemise oskused. Meeskonnatöö, koostööoskused, õpi- ja töömotivatsioon, efektiivne ajajuhtimine. Töömaailma muutused ja tulevik, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Töötukassa poolt pakutavad teenused ja võimalused.

 2. september, 9. september, 16. september 2021                             MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM
18 AK tundi. Helle Kivi.
Teemad: Üldteadmised arvutist ja nutiseadmetest; tarkvara kasutamine; teksti- ja tabelarvutusprogrammid. Internet – otsingumootorid, e-post, suhtluskeskkonnad, sotsiaalmeedia, kodulehed. E- riik ja ID kaart. 

17. september 2021
MINU TÖÖOTSINGUD
6 AK tundi. Juta Mõts.
Teemad: Aktiivse tööotsingu meetodid: CV, avalduse ja motivatsioonikirja koostamine; suhtlemine tööandjatega; tööõigus ja lepingud.

August- oktoober 2021
● Vahekokkuvõtted;
● Kohtumised ettevõtjatega;
● Vajaduspõhised personaalsed nõustamised:
–  Karjäärinõustamine;
–  Võlanõustamine;
–  Sotsiaalnõustamine;
–  Arvutitugi;
–  Ettevõtlusnõustamine;
–  Jätkutugi tööle asumisel.

 

Esmavestlused alates 1. septembrist 2021

MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA

6.- 7. oktoober 2021  ja 13.- 14. oktoober 2021

24 AK tundi. Koolitaja: Terje Paes- karjäärinõustaja- tase 7, täiskasvanute koolitaja- tase 7

Teemad: Eneseanalüüs – vajadused, väärtused, hoiakud, motivatsioon. Enesehinnang ja seda mõjutavad tegurid. Piiravad ja toetavad uskumused. Emotsioonid ja tunded. Enesekehtestamine. Elukestev õpe ja õppimisoskused. Õppimisvõimalused. Õpistiilid. Muutumine ja muutustega toimetulek. Unistused ja eesmärgid. Aja planeerimine, võimalused ja võtted.

MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS

15. oktoober 2021

6 AK tundi. Koolitaja: Annika Kuus- nõustamise ja koolitamise kogemus alates 2008. aastast.

Teadlikkus rahaasjadest – rahateadlik käitumine: eelarve-sissetulekud ja väljaminekud; säästmine ja hoiustamine; suhtlemine pangaga- arvelduskonto, krediitkaart, kindlustamine, järelmaks, laen, liising; planeerimine ja eesmärkide seadmine, valmisolek ootamatusteks; toimetulek rahaliste raskustega (inkasso, kohtutäitur).

MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA

20.- 21. oktoober ja 27.- 28. oktoober 2021

24 AK tundi. Koolitaja: Terje Paes- karjäärinõustaja- tase 7, täiskasvanute koolitaja- tase 7

Suhtlemisoskused, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine, enese esitlemise oskused. Meeskonnatöö, koostööoskused, õpi- ja töömotivatsioon, efektiivne ajajuhtimine. Töömaailma muutused ja tulevik, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Töötukassa poolt pakutavad teenused ja võimalused.

MINU TÖÖOTSINGUD

29. oktoober 2021

6 AK tundi. Koolitaja: Juta Mõts, täiskasvanute koolitaja – tase 6.

Aktiivse tööotsingu meetodid: CV, avalduse ja motivatsioonikirja koostamine; suhtlemine tööandjatega; tööõigus ja lepingud.

 

MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM

3-5. november 2021

18 AK tundi. Koolitaja: Helle Kivi, täiskasvanute nõustamise ja koolitamise kogemus 2005. aastast.

Üldteadmised arvutist ja nutiseadmetest; tarkvara kasutamine; teksti- ja tabelarvutusprogrammid. Internet –  otsingumootorid, e-post, suhtluskeskkonnad, sotsiaalmeedia, kodulehed. E-riik ja ID kaart.

 

Lisaks:

  • Kohtumised ettevõtjate ja/või inspireerivate inimestega;
  • Karjäärinõustamine;
  • Võlanõustamine;
  • Arvutitugi;
  • Sotsiaalne nõustamine;
  • Ettevõtlusnõustamine;
  • Tugi tööle asumisel.