Kvaliteeditagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Võluvõru (registrinumber 80340170) koolitusasutuse nimi on Võrumaa Rahvaülikool (edaspidi Kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, organisatsiooni ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Kool pakub täiskasvanutele suunatud esmast õpet algteadmiste omandamiseks, täiendõpet ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Kool viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitaja esitab Kooli juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
4.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parandusettepanekud koolitajale.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Kool küsib peale koolitust osalejatelt tagasisidet ja ettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood (või sünniaeg). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.